Xúc em nó như cái máy sao em nó chịu đc

Xúc em nó như cái máy sao em nó chịu đc