Xích cổ em lại bắt ngoạm dái

Xích cổ em lại bắt ngoạm dái