Uống rượu vào là y như rằng thèm địt

Uống rượu vào là y như rằng thèm địt