Ui, cái này là cặc chó phải hok ta?

Ui, cái này là cặc chó phải hok ta?