Ứ em không chịu đâu

Ứ em không chịu đâu

em khong chịu đâu.