Trói trặt bịt mắt và bành lồn em ra nghịch

Trói trặt bịt mắt và bành lồn em ra nghịch