Trói bạn lại và hiếp bồ

Trói bạn lại và hiếp bồ

hiep dam bồ bạn.