Thư ký và Phó giám đốc phởn tình tại trụ sở công ty