Thấy mẹ đang bị lửa dục thiêu đốt thằng con vác súng vào cứu

Thấy mẹ đang bị lửa dục thiêu đốt thằng con vác súng vào cứu