mỗi tay cầm một buồi mà phê quá

mỗi tay cầm một buồi mà phê quá