cưỡi ngựa bắn cung là phải như thế này

cưỡi ngựa bắn cung là phải như thế này