cởi truồng nằm đợi vợ bạn đi về rồi chén

cởi truồng nằm đợi vợ bạn đi về rồi chén