Ông ngồi xem con dâu phang cháu nội

Ông ngồi xem con dâu phang cháu nội

ông nội ngồi xem con dâu phang cháu nội.