Ở nhà buồn quá em mang lồn ra nghịch

Ở nhà buồn quá em mang lồn ra nghịch