Nóng như thế này thì em phải tắm

Nóng như thế này thì em phải tắm