Nếu được phang em này tù 3 năm em cũng chịu

Nếu được phang em này tù 3 năm em cũng chịu