Nằm cạnh vợ mà nhìn chán chẳng buồn chơi

Nằm cạnh vợ mà nhìn chán chẳng buồn chơi