Muốn nhanh thì phải cứ từ từ

Muốn nhanh thì phải cứ từ từ