Lên núi hái chè, bị thằng khốn nạn nó đè

Lên núi hái chè, bị thằng khốn nạn nó đè