Hàng này có vẻ nhiều nước

Hàng này có vẻ nhiều nước