Hai cây hàng ít có khủng

Hai cây hàng ít có khủng