Em rên nghe đã tai quá các thánh xem xong nhớ mang khăn giấy

Em rên nghe đã tai quá các thánh xem xong nhớ mang khăn giấy