Em nhân viên lại bị xếp hốt hàng 2

Em nhân viên lại bị xếp hốt hàng 2