Em học sinh lồn mu quá đen so với quy định

Em học sinh lồn mu quá đen so với quy định