Em có lỗ lồn to quá lên phải dùng cái buồi giả to thế này đây

Em có lỗ lồn to quá lên phải dùng cái buồi giả to thế này đây