Đôi bạn thân rủ nhau đi địt tập thể

Đôi bạn thân rủ nhau đi địt tập thể

địt tập thể đôi bạn.