Đi thăm bệnh bị địt tay hai trong bệnh viện học sinh