Đè chó ra nhún tội con chó quá

Đè chó ra nhún tội con chó quá

con cho cai nha toi can dit.