Đang nằm ở nhà cũng có em vác bướm đến cho mình đụ

Đang nằm ở nhà cũng có em vác bướm đến cho mình đụ