Đã nghiện lại còn ngại, vừa gọi đt vừa bú cặc, thổi kèn

Đã nghiện lại còn ngại, vừa gọi đt vừa bú cặc, thổi kèn