Cứ thế mà cắm thôi sao em chịu nổi

Cứ thế mà cắm thôi sao em chịu nổi