Có mỗi một em mà cả chục anh xâu xé

Có mỗi một em mà cả chục anh xâu xé