Chơi thì phải chơi cho đều chứ anh

Chơi thì phải chơi cho đều chứ anh