Chơi 1 em còn 1 em cổ vũ thế này thì còn gì bằng

Chơi 1 em còn 1 em cổ vũ thế này thì còn gì bằng