Cho em liều thuốc mê rồi lôi vào nhà nghỉ hiếp

Cho em liều thuốc mê rồi lôi vào nhà nghỉ hiếp