Chịu hết nổi la liếm nào các thánh

Chịu hết nổi la liếm nào các thánh