Chăn được con bò lạc vừa ngon vừa ngu lôi về nhà chén luôn