Buồi bự đút vào lồn to

Buồi bự đút vào lồn to

lồn to buồi bự.