Bố ra ngoài mẹ con chơi nhau

Bố ra ngoài mẹ con chơi nhau

bố ra ngoài mẹ con chơi nhau, bố ra ngoài hai mẹ con chơi nhau.