Bố chuốt thuốc mê cho con gái rồi cưỡng hiếp

hiếp em gái cho thuốc mê.