Anh đâm gì nhẹ thế mạnh lên nữa đi anh

Anh đâm gì nhẹ thế mạnh lên nữa đi anh